תקנון TALUI

 

 1. מבוא

1.1 ברוך הבא לאתר  Talui, אשר במסגרתו נמכרים מוצרים שונים, ובין היתר – תמונות המודפסות על עץ, מתכת, קנבס וכיו"ב. אנו מקווים שאתה נהנה מהגלישה. לפני הורדת התוכנות באתר או כל שימוש אחר באתר עליך לקרוא בעיון רב את התקנון. תקנון זה מהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין "הלד". 

1.2 א.א.י. פוטושופ  בע"מ   ח.פ. 512484957 .היא הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט שכתובתו https://talui.co.il

1.3 הורדת תוכנות העיצוב, בחירת תמונות לצורך הדפסה על כל חומר או מוצר המוצעים באתר, שימוש בתמונות באתר או גלישה באתר וכל פעולה אחרת המתבצעת באתר מעידה על הסכמתך לנהוג על פי התקנון ולקבל אותו. 

1.4 התקנון מתעדכן לעיתים קרובות ולכן אם כל כניסה לאתר יש לעיין בו. הגרסה המופיעה באתר היא הגרסה הקובעת. 

1.5 תקנון זה עודכן בינואר  2022. 

1.6 כל האמור בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים במידה שווה.

 1. כללי

2.1 המערכת מאפשרת למשתמש לרכוש תמונות המודפסות על עץ, זכוכית אקרילית, קנבס וכיו"ב. יש להתייחס לתצוגת המערכת כהדמיה להמחשה בלבד. אין הדמיה זו נאמנה למקור ו/או משקפת באופן מדויק את התוצר הסופי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסטיית תקן של עד 10% מהמידות אשר צוינו במערכת וכן סטיית תקן של עד 10% מהגוונים אשר נקבעו במערכת. סטיות התקן נקבעו בהתאם למגבלות טכניות והפרשי גוונים המקובלים ואשר נגזרים מהבדלי הצבע במסכים שונים ובהגדרות תוכנה שונות.

החברה תציע לגולש מאגר תמונות מהן יכול יהיה הגולש לבחור תמונות בכדי להדפיסן באמצעות המערכת. החברה מצהירה בזאת כי יש לה הזכות המלאה ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך הצעת תמונות אלו להדפסה ע"י משתמשי המערכת וזאת ללא הגבלת כמות מכל סוג שהוא.

2.2 האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

 1. המוצרים

3.1 המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

3.2 תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין. 

3.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. 

3.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השימוש באתר את רכישת המוצרים המוצעים על ידה באתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר. 

3.5 החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי. 

3.6 יחד עם זאת עלול להיווצר מצב כי לאחר תום הליך ההזמנה, יתברר כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי. במקרה כאמור, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הרוכש, ככל ששולם לחברה, יוחזר לרוכש. הרוכש מצהיר כי במקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא בעניין מהחברה ו/או מי מטעמה.

 1. תנאי רכישת המוצרים באתר

4.1 הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או הרוכש בלבד. המשתמש ו/או הרוכש מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם. 

4.2 המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או הרוכש לרכוש את המוצרים דרך האתר. 

4.3 כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה. 

4.4 כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים למשתמשים ו/או לרוכשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו\או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר. 

4.5 מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר. 

4.6 ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש הרוכש / או המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את החברה באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה. 

4.7 אספקת המוצר תהיה לכתובת המשתמש ו/או הרוכש שהוכנסה למערכת על ידו ושתאושר על ידי החברה. 

4.8 והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי – החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה. 

4.9 מחירי האספקה, אזורי האספקה ומועדי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת החברה. 

4.9.1 החברה תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה.

 1. ביטול עסקאות

5.1 החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר. 

5.2 כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש. 

5.3 ככל והעסקה בוטלה על פי דין או על פי תקנון זה, לאחר מועד האספקה, יוחזר המוצר למחסני החברה על ידי הרוכש או על ידי החברה, בהתאם לבחירת החברה. 

5.4 ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.

5 5.ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 תוכל לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations

http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf

 1. אופן התשלום

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. 

6.1 כל מחירו של מוצר המופיע באתר בדולר ארה"ב או במטבע זר אחר, ישולם בשקלים בהתאם לשער החליפין הידוע של הדולר או של המטבע הזר האחר (כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל) וזאת במועד הוצאת החשבונית לרוכש. 

6.2 המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה. 

6.3 התשלום יתבצע ישירות לחברה. 

6.4 מובהר בזאת כי החברה לא תאפשר רכישה של מוצרים בסכום אשר חורג מהאובליגו של הרוכשים בחברה. 

6.5 המשתמש ו/או הרוכש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים. 

6.6 הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים. 

6.7 מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת. 

6.8 מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי החברה (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.

 1. קניין רוחני

7.1 סימן המסחר וכן שם המתחם הינם קניינם הבלעדי של החברה. 

7.3 כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של החברה בלבד. 

7.4 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

 1. אבטחת מידע ופרטיות באתר

המשתמש ו/או הרוכש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או לרוכש כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית. 

 1. הזמנה 

9.1 תעריפי התמונות עשויים להשתנות מפעם לפעם ועל כן יש לעיין במחירון לפני ההזמנה. 

9.2 העלאת קבצים לשרתי החברה אינם מעידים על הזמנת מוצר. ההזמנה תכנס לתוקפה רק לאחר אישור חברת האשראי על חיוב הכרטיס.

 1. שרות

10.1 אבטחת האיכות באתר קפדנית ביותר. מוצר שנראה פגום יש לשלוח אותו באריזתו המקורית תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית רכישה. אם המוצר ימצא פגום יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם עבורו.

11 הספקה

11.1 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות. מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של האתר.אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק. 

11.2 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר. מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו  0548366432.

11.3 החברה עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. אך עלול להיווצר מצב בו המשלוח לא יגיע ליעדו. במצב של אובדן חבילה ולאחר קבלת טופס אובדן מהגורם המשלח המוצרים שהוזמנו ישלחו בשנית. במקרים בהם הוזמנו מוצרים בעלי ערך רגיש מומלץ לאסוף אותם מרשת חנויות הלד צילום. אין אחריות על אובדן הנגרם כתוצאה ממתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

 1. זכויות יוצרים – אמנים מפעיל האתר מתחייב לעשות את כל אשר יש בידו כדי להגן על זכויות היוצרים של האמנים המציגים באתר ומתחייב שלא לעשות שימוש בקבצים שהועברו לידיו – אלא לצורכי הזמנה שהתבצעה באמצעות האתר ובכלל זה: העברת הקובץ לידי צד שלישי, לצורכי הדפסה ו/או מסגור . לנהוג באחריות ובהגינות כלפי אמני ישראל, לייצגם בכבוד הראוי להם ולהציג את תוצריהם בגאון באתר האינטרנט של החברה. להפיק את מוצרי החברה באיכות מעולה אשר תדגיש את האומנות המודפסת ולעשות כל שביכולתנו בכדי לכבד את התחייבויותינו כלפי הלקוח וכלפי האמן. 
 1. מדיניות העלאת קבצים וזכויות יוצרים

מערכת Talui וחברת א.א.י.פוטושופ בע"מ  המפעילה את המערכת, אינן אחראיות בכל דרך לזכויות יוצרים אשר חלות על חומרים הנטענים למערכת והמופקים באמצעותה. העתקה, שכפול והפקה של חומרים, ככל אשר יהיו, הנם באחריות המזמין בלבד וכל פעולה אשר מתבצעת בחומרים אלו מנגד לדרישותיו של המזמין, ככל שיהיו, תהא באחריות המזמין בלבד. הבהרה זו כוחה יפה באשר לכל גורם שלישי אשר ידו במלאכת הפקת חומרי המזמין ובלבד שאלו נטענו על-ידי המזמין למערכת Talui המופעלת ע"י א.א.י. פוטושופ בע"מ. מובהר עוד כי ככל שתהא חברת חברת א.א.י.פוטושופ בע"מ  חשופה לתביעות בגין הפרת זכויות מנגד לשימוש, העתקה, שכפול והפקה של חומרים המוגנים בזכויות כאמור, תהא רשאית החברה לפעול על פי כל-דין ולהכניס את המזמין בנעליה כמפר הזכויות. באישור תקנון זה מצהיר המזמין כי אינו מפר זכויות יוצרים וכי אם יעשה כן יהא חשוף לתביעות ולעונשים הקבועים בחוק.

 1. שונות

לבתי המשפט באזור חיפה תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.